komplexné služby

účtovníctvo

Ste živnostníkom alebo podnikateľ vykonávajúcich činnosť podľa osobitných prepisov (lekár, advokát, poisťovací agent a iné)? Zabezpečujeme vedenia a spracovanie účtovníctva. Súčasťou našich služieb je poradenstvo a posúdenie vhodnosti  vedenia účtovníctva pre Vaše podnikanie. Pomôžeme Vám rozhodnúť sa o správnej forme podnikania.

Jednoduché

Povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo majú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, ale aj fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú nejakú inú samostatnú zárobkovú činnosť a to v prípade, že preukazujú svoje skutočné výdavky, ktoré boli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Podvojné

Je povinné pre všetky účtovné jednotky, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (t. j. pre FO,  všetky obchodné spoločnosti, ako napr. s. r. o., a. s. a pre družstvá). Povinnosť účtovať v podvojnom účtovníctve sa ukladá aj občianskym združeniam a cirkvi v prípade, že splnia zákonom stanovené podmienky. To znamená, ak podnikajú alebo ich príjem presiahne zákonom stanovenú hranicu 200 000 eur.

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Cieľom vedenia účtovníctva u nás je podávať našim klientom presný, pravdivý a úplný obraz o stave ich podnikania v číslach.  Nie sme zameraní len na správu účtovníctva klienta, ale aj na vytvorenie nástroja  na riadenie firmy. V tejto forme podnikania sa zodpovedá za záväzky celým svojim osobným majetkom, preto má správne vedenia účtovníctva pre Vás osobitný význam. A aby sme  poskytli tie najkvalitnejšie služby, neustále sa vzdelávame a zdokonaľujeme.

Za  daňovú optimalizáciu, ekonomické a účtovné poradenstvo u nás neplatíte. Spoločne si dohodneme termín a všetko potrebné s vami osobne alebo telefonicky vyriešime. 

Cena  mesačného paušálu za spracovanie  jednoduchého účtovníctva začína od 30,- EUR

Súčasťou komplexného spracovania  jednoduchého účtovníctva je:

Mesačne

 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov
 • vedenie v peňažnom denníku
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • evidencia dlhodobého HM , výpočet odpisov
 • vypracovanie daňového priznania  k  DPH
 • evidencia dokladov k DPH
 • vypracovanie kontrolného a súhrnného výkazu k DPH
 • ekonomické a účtovné poradenstvo

 

Ročne

 • vypracovanie daňového priznania k DPFO
 • inventarizácia majetku a záväzkov
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky (výkaz o majetku a záväzkov, výkaz o príjmoch a výdavkoch)

 

ceny vám nastavíme na mieru

Cena

Uvedené ceny sú len orientačné.

Konečná cenová kalkulácia je stanovená na základe vzájomnej dohody po dostatočnom oboznámení sa s celou agendou.

 

31 - 500 položiek

cena za položku
0,80/mesačne

501 - 1000 položiek

cena za položku
0,70/mesačne

1001 a viac položiek

cena za položku
0,60/mesačne

°

položka je jeden účtovný zápis (jeden riadok v peňažnom denníku, knihe záväzkov a pohľadávok)

 

Vedenie podvojného účtovníctva

Základom správneho podnikania je optimálne nastavenie vedenia podvojného účtovníctva. Naša účtovná kancelária nastaví pre Vás individuálne riešenia a spôsoby tak, aby naša vzájomná spolupráca bola pre obe strany vyhovujúca. Cieľom našej spoločnosti  nie je len zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva, ale hlavne vytvoriť z neho nástroj na riadenie firmy a  podávať  klientom presný, pravdivý a úplný obraz o stave ich podnikania v číslach.  A aby sme  poskytli tie najkvalitnejšie služby, neustále sa vzdelávame a zdokonaľujeme.

 

Za  daňovú optimalizáciu, ekonomické a účtovné poradenstvo u nás neplatíte. Spoločne si dohodneme termín a všetko potrebné s vami osobne alebo telefonicky vyriešime. 

 

Cena  mesačného paušálu za  komplexné spracovanie  podvojného  účtovníctva začína od 45,- EUR

 

Súčasťou  mesačného komplexného spracovania podvojného účtovníctva je:

 

Mesačne

 • spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • evidencia dlhodobého HM , výpočet odpisov
 • vypracovanie daňového priznania  k  DPH
 • vypracovanie kontrolného a súhrnného výkazu k DPH
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

 

Ročne

 • vypracovanie daňového priznania k DPPO
 • inventarizácia majetkových a záväzkových účtov
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky ( Súvaha – skrátený a plný rozsah, Výsledovka-skrátený a plný rozsah, Poznámky, Cash-Flow)

 

ceny vám nastavíme na mieru

Cena

Uvedené ceny sú len orientačné.

Konečná cenová kalkulácia je stanovená na základe vzájomnej dohody po dostatočnom oboznámení sa s celou agendou.

 

31 - 500 položiek

cena za položku
0,80/mesačne

501 - 1000 položiek

cena za položku
0,70/mesačne

1001 a viac položiek

cena za položku
0,60/mesačne

°

položka je jeden účtovný zápis (jeden riadok v peňažnom denníku, knihe záväzkov a pohľadávok)

 

„  Túžba po zlate nie je pre zlato. Je to pre prostriedok slobody a prospechu.   “

Ralph Waldo Emerson